Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ÖNCÜ KADIN YÖNETMELİĞİ

I – GENEL HÜKÜMLER

1. Ad ve Merkez

Vatan Partisi Tüzüğünün 35. maddesi gereğince Parti Kadın Kolunun adı ÖNCÜ KADIN’dır. Merkezi Ankara’dadır.

2. Amaç

Öncü Kadın’ın amacı, kadın kitlelerini Vatan Partisi’nin tüzük, program ve siyasetleri temelinde örgütlemek, kadın hareketine önderlik etmektir. Öncü Kadın, Vatan Partisi’nin kadın üyelerinin yöneticilik yeteneklerini geliştirmeyi ve önderlik yeteneklerini güçlendirmeyi de amaçlar.

3. Örgütlenme ve Yönetim İlkeleri

Öncü Kadın faaliyet alanında inisiyatifle çalışır. Çalışmalarını yürütmek için Parti üst kurullarının bilgisi dahilinde her türlü kapalı salon, açık hava toplantıları ile konferans, panel, miting ve yürüyüşler düzenleyebilir; yayın çalışmasında bulunabilir. Öncü Kadın örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde demokratik merkeziyetçilik, üyelerin ve alt organların girişkenliğini geliştirmek ve saydamlık ilkeleri esastır.

4. Parti Örgütleri ile Öncü Kadın Örgütleri Arasındaki İlişki

Parti örgütleri ile Öncü Kadın örgütleri arasındaki ilişki Vatan Partisi Tüzüğü’nün 35. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanım gereği her kademedeki Öncü Kadın örgütü kendi merkez organlarına ve bulunduğu yerin Parti yönetim kuruluna bağlıdır. Öncü Kadın merkez organları ve Parti yönetim kurulları arasındaki anlaşmazlık durumunda Partinin yerel örgütünün disiplini esastır.

Disiplin anlaşmazlıklarında, üst kademe yönetim kuruluna ve Parti Merkez Yürütme Kurulu’na itirazda bulunulabilir.

II – ÜYE

5. Üyeliğe Giriş

Vatan Partisi’nin bütün kadın üyeleri, Öncü Kadın’ın doğal üyesidir.

6. Üyenin Görevleri

Vatan Partisi Tüzüğü 12, 13, 14, 15, 16, 17. maddelerinde yer alan şart, hak ve görevlerin yanı sıra, Öncü Kadın Örgütünün kendisine verdiği görevleri yapmak, çalışmalara katılmak, alınan kararları uygulamak, üyesi bulunduğu Öncü Kadın Örgütü tarafından belirlenen çalışma programında yer alan alanlardan en az birinde görev almak Öncü Kadın üyelerinin görevidir.

Bütün Parti üyelerinin topluma karşı Parti program ve siyasetlerini savunma zorunluluğu vardır, eleştiri ve öneriler organ toplantılarında yapılır.

7. Üyeliğin Son Bulması

Vatan Partisi üyeliğinin son bulduğu hallerde, Öncü Kadın üyeliği de son bulur.

III – ÖRGÜT

8. Örgüt ve Organlar

Öncü Kadın Örgütü; merkez organları, il, ilçe, belde, mahalle, köy örgütleri ve yurtdışı temsilcilikleri ile temel örgütlerden oluşur.

Öncü Kadın Vatan Partisi’nin bütün il, ilçe, belde, mahalle, köy örgütleri ile yurtdışı temsilciliklerinde örgütlenebilir.

İhtiyaca göre kendisine bağlı bürolar, komisyonlar, çalışma grupları ve denetim kurulları kurmaya yetkilidir.

A) Merkez Organlar:

a) Genel Kurultay

b) Genel Başkan

c) Genel Yönetim Kurulu

d) Merkez Yürütme Kurulu

e) Danışma Kurulu

B) Yerel Organlar

a) İl, İlçe, Belde, Mahalle, Köy ve Temel Örgüt Kurultayları

b) İl, İlçe, Belde, Temel Örgüt Başkanları ile Yönetim Kurulları ve Mahalle, Köy Temsilcilikleri

c) Yurtdışı Temsilcilikleri

9. Kurultaylar

Öncü Kadın Kurultayları, Vatan Partisi Tüzüğü’nün Genel Kurultay, il, ilçe, belde, mahalle, köy, temel örgüt kurultaylarına ilişkin hükümlerine ve Vatan Partisi Kurultaylar Yönetmeliği’ne göre toplanır.

A) Genel Kurultay

Öncü Kadın Genel Kurultayı, Öncü Kadın’ın en yüksek organıdır.

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulunun gözetiminde, Vatan Partisi tüzüğündeki kurultay hükümlerine ve Vatan Partisi Kurultaylar Yönetmeliğine göre toplanır.

Genel Kurultay; Vatan Partisi’nin tüzük, program, strateji ve siyasetleri doğrultusunda kadın mücadelesinin ve kadın örgütlenmesinin genel strateji ve siyasetlerini belirler, merkez organlarını seçer.

Genel Kurultay olağan toplantıları Vatan Partisi Kurultay takvimine uygun biçimde iki yılda bir yapılır.

Genel Kurultay’a katılacak delegelerin üyelere oranını her kurultay öncesinde Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu belirler. Genel Kurultay’a katılacak delegeler Öncü Kadın İl Kurultaylarında seçilir. Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve İl Temsilcileri Genel Kurultay’ın doğal delegesidir.

Olağanüstü Genel Kurultay, Genel Yönetim Kurulu kararıyla ya da Genel Kurultay delegelerinin ya da üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine Genel Başkan tarafından toplantıya çağrılır.

Öncü Kadın Genel Kurultayı, Genel Yönetim Kurulu kararıyla ertelenebilir. Karar üçte iki çoğunlukla alınır. Erteleme süresi bir yılı geçemez.

10. Genel Başkan

Öncü Kadın Genel Başkanı, Öncü Kadın’ı temsil eder.

Genel Yönetim Kurulu’na, Merkez Yürütme Kurulu’na ve bütün Öncü Kadın örgütüne başkanlık yapar.

Öncü Kadın adına görüşmeler yapmaya, temas kurmaya ve açıklamalarda bulunmaya yetkilidir.

Genel Başkan, Öncü Kadın yönetim organlarını ve kurullarını birlikte veya ayrı ayrı toplantıya çağırabilir, Öncü Kadın örgütlerini görevlendirir ve denetler.

Genel Başkanın yokluğunda, Genel Yönetim Kurulunca bir vekil belirlenir ya da Genel Sekreter vekâlet eder.

Öncü Kadın Genel Başkanı, Öncü Kadın Genel Kurultayında delege tam sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan aday seçilmiş olur.

Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğuyla ve 45 gün içinde Genel Kurultaya gitme şartıyla Genel Yönetim Kurulu içinden bir Genel Başkan belirlenir.

11. Genel Yönetim Kurulu

Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurultay’da oy çokluğu ile seçilen yirmibeş (25) asıl ve sekiz (8) yedek üyeden oluşur. İki kurultay arasındaki en yetkili karar organıdır. En geç iki ayda bir toplanır.

Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu’nda (GYK); görevinden istifa, Parti üyeliğinden istifa, Parti üyeliğinden çıkarılma gibi durumlarda oluşabilecek eksiklik yedek üyelerden sırasıyla GYK’ya alınarak tamamlanır.  

Yedek üyelerin bulunmaması halinde Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu’nun üçte ikisinin önerisiyle ya da doğrudan Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından atamalar yapılabilir.

12. Merkez Yürütme Kurulu

Merkez Yürütme Kurulu, Öncü Kadın Genel Başkanı ile Genel Yönetim Kurulunun kendi içinden seçeceği bir (1) Genel Sekreteri, bir (1) Genel Saymanı ve sekiz (8) üye olmak üzere, toplam onbir (11) kişiden oluşur.

Merkez Yürütme Kurulu, Öncü Kadın Genel Kurultayı’nın ve Genel Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygular. Öncü Kadın’ın en üst yürütme organıdır; kendi içinde iş bölümü yapar ve en geç ayda bir toplanır.

Merkez Yürütme Kurulu’nda oluşan boşluklar Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Genel Yönetim Kurulu tarafından tamamlanır.

13. Danışma Kurulu

Ülke çapında uzmanlığı, görevi ve konumu ile saygınlık kazanmış, kadın kitleleri üzerinde etkili olabilecek, Öncü Kadın’ın çalışmalarını geliştirebilecek isimlerden oluşur. Danışma Kurulu’nu Genel Yönetim Kurulu belirler. Kurul üyelerinde, parti üyeliği şartı aranmaz. Öncü Kadın il ve ilçe yönetim kurulları da kendi danışma kurullarını belirleyebilir.

B) YEREL KURULTAYLAR

Yerel yönetimin en yüksek organıdır. Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu ve Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu gözetiminde, Vatan Partisi tüzüğündeki kurultay hükümlerine ve Vatan Partisi Kurultaylar Yönetmeliği’ne göre toplanır. Vatan Partisi’nin tüzük, program, strateji ve siyasetleri doğrultusunda kadın örgütlenmesinin o yerle ilgili strateji ve siyasetlerini belirler ve yerel organlarını seçer.

Öncü Kadın yerel kurultaylarına katılacak delegelerin üyelere oranını her kurultay öncesinde Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu belirler.

14. İl Yönetim Kurulu

İl Yönetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nun ve kendi il kurultayının karar ve yönergelerini uygular. İlindeki Öncü Kadın çalışmasına önderlik eder.

Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu, Öncü Kadın İl Kurultayı’nda Öncü Kadın İl Başkanı dahil oy çokluğuyla seçilen beş (5) asıl, iki (2) yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üye sayısı ihtiyaca göre Öncü Kadın Merkez Yürütme Kurulu ve Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu’nun onayıyla arttırılabilir.

Bir ilde Öncü Kadın Yönetim Kurulu kurulabilmesi için en az; gerekli yönetim kurulu asıl üye sayısının iki katından bir fazla Öncü Kadın üyesinin bulunması şarttır.

İl Başkanı İl Kurultayında delege tam sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan aday seçilmiş olur.

İl yönetim kurulu; bir (1) il sekreteri ve bir (1) il saymanı belirlemek şartıyla ihtiyaca göre görev bölüşümü yapar. En geç ayda bir toplanır.

İl Yönetim Kurulu’nda oluşabilecek boşluklar sırasıyla yedek üyeler çağrılmak suretiyle doldurulur. Yedek üyelerin bulunmaması halinde Yönetim Kurulunda oluşabilecek boşluklar, Öncü Kadın Merkez Yürütme Kurulu’nun ve Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu’nun onayı ile Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu tarafından salt çoğunlukla tamamlanabilir.

Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu’nun dağılması halinde olağanüstü kurultaya gidilir. Öncü Kadın İl Örgütü kapatılır ve Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu’nun onayı alınmak suretiyle Öncü Kadın Merkez Yürütme Kurulu tarafından, bir sonraki kurultaya kadar önderlik edecek yeni İl Yönetim Kurulu atanır.

İl yönetim kurulunun kararı veya bir önceki il kurultayı delegelerinin ya da il örgütü üyelerinin beşte birinin imzasıyla Öncü Kadın Olağanüstü İl Kurultayı toplanabilir.

Tüzüğü, programı, merkez organları ve il kurultayı kararlarını uygulamaması durumunda, il yönetim kurulu Merkez Yürütme Kurulu tarafından Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu’nun onayıyla görevden alınır. İl kurultayına üç aydan az zaman kaldıysa, görevden alma kararı verilemez. Merkez Yürütme Kurulu, görevden aldığı il yönetim kurulunun yerine danışmada bulunarak geçici il başkanı ve yönetim kurulunu atar. Geçici yönetim kurulu, olağanüstü il kurultayını 45 gün içinde seçimli gündemle toplar.

Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu oluşturacak örgütsel yeterliliğe ulaşılamadığı durumlarda ve en az üç (3) Öncü Kadın üyesinin bulunduğu yerlerde, Merkez Yürütme Kurulu tarafından ve Vatan Partisi İl Yönetim Kurulunun onayıyla  Öncü Kadın İl Temsilcisi atanır.

15. İlçe Yönetim Kurulu

İlçe Yönetim Kurulu, kendi il ve ilçe kurultaylarının karar ve yönergelerini uygular. İlçedeki Öncü Kadın çalışmasına önderlik eder.

Öncü Kadın İlçe Kurultayı’nda oy çokluğuyla seçilen Öncü Kadın İlçe Başkanı dahil üç (3) asıl, bir (1) yedek üyeden oluşur. En geç ayda bir toplanır.

Bir ilçede Öncü Kadın Yönetim Kurulu kurulabilmesi için, en az; yönetim kurulu üye sayısının iki katından bir fazla Öncü Kadın üyesinin bulunması şarttır.

Yönetim kurulu üye sayısı ihtiyaca göre Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu ve Vatan Partisi İlçe Yönetim Kurulu’nun onayıyla arttırılabilir.

En az üç (3) Öncü Kadın üyesinin bulunduğu yerlerde Öncü Kadın İlçe Temsilcilikleri oluşturulur.

Öncü Kadın İlçe Yönetim Kurulu’nda oluşabilecek boşluklar sırasıyla yedek üyeler çağrılmak suretiyle doldurulur. Yedek üyelerin bulunmaması halinde Yönetim Kurulunda oluşabilecek boşluklar, Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu’nun ve Vatan Partisi İlçe Yönetim Kurulu’nun onayı ile Öncü Kadın İlçe Yönetim Kurulu tarafından salt çoğunlukla tamamlanabilir. Öncü Kadın İlçe Yönetim Kurulu’nun dağılması halinde, Öncü Kadın İlçe Örgütü kapatılır ya da Öncü Kadın İl Yönetim Kurulunun ve Vatan Partisi İlçe Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu tarafından, bir sonraki kurultaya kadar önderlik edecek yeni İlçe Yönetim Kurulu atanır.

Olağanüstü kurultay, ilçe yönetim kurulunun kararı veya ilçe üyelerinin beşte birinin imzasıyla toplanır.

İlçe kurultaylarında Öncü Kadın İl Kurultayına delege seçilir.

16. Belde Yönetim Kurulu

Belde Yönetim Kurulu, kendi il ve ilçe kurultaylarının karar ve yönergelerini uygular. Beldedeki Öncü Kadın çalışmasına önderlik eder.

Belde Yönetim Kurulu, belde örgütüne kayıtlı Öncü Kadın üyelerince seçilen üç (3) üyeden oluşur. Kendi içinden başkanını seçer ve ihtiyaca göre görev bölüşümü yapar.

Belde Yönetim Kurulu, Öncü Kadın Belde Kurultayı’nda en yüksek oyu alan üç (3) kişiden oluşur. Belde Başkanı yönetim kurulunun kendi içinden seçilir. En geç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye sayısı ihtiyaca göre Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu, Vatan Partisi İl ve Belde Yönetim Kurullarının onayıyla arttırılabilir.

Bir beldede Öncü Kadın Yönetim Kurulu kurulabilmesi için, en az; yönetim Kurulu üye sayısının iki katından bir fazla Öncü Kadın üyesinin örgütlenmesi şarttır.

En az üç (3) Öncü Kadın üyesinin bulunduğu yerlerde Öncü Kadın Belde Temsilcilikleri oluşturulur.

Öncü Kadın Belde Yönetim Kurulu’nda oluşabilecek boşluklar Öncü Kadın İl Yönetim Kurulu ya da Öncü Kadın İlçe Yönetim Kurulu tarafından, Vatan Partisi Belde Yönetim Kurulu’nun onayları alınmak suretiyle tamamlanır. Öncü Kadın Belde Yönetim Kurulu’nun dağılması halinde Öncü Kadın Belde Örgütü kapatılır ya da Vatan Partisi Belde Yönetim Kurulu’nun onayı alınmak suretiyle, Öncü Kadın İl Yönetim Kurulunca ya da Öncü Kadın İlçe Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki kurultaya kadar önderlik edecek yeni Öncü Kadın Belde Yönetim Kurulu atanır.

17. Mahalle ve Köy Temsilcilikleri

Köy ve Mahalle Temsilcilikleri, Öncü Kadın il, ilçe veya belde yönetimleri tarafından kurulur. Temsilci dahil üç (3) üyeden oluşur. Mahalle ve köydeki Öncü Kadın çalışmasına önderlik eder.

18. Temel Örgütler

İl ve ilçe örgütleri, Parti’nin halk kitlelerine önderlik etmesi için fabrikalarda, işyerlerinde, kitle örgütlerinde, halkın olduğu her yerde temel örgütler kurar. Temel örgüt, Parti örgütlenmesinin temelidir. Yöneticiler dahil bütün üye ve aday üyeler, bir temel örgüt içinde çalışır.

Temel örgüt en az üç (3) üyeden oluşur. Görevler ihtiyaca göre belirlenir. En geç ayda bir toplanır.

 Temel örgütlerin işleyişi, Vatan Partisi Temel Örgüt Yönetmeliği’nde düzenlenir.

19. Yurtdışı Temsilcilikleri

Vatan Partisi’nin yabancı ülkelerdeki temsilciliklerinin bulunduğu her yerde Öncü Kadın Yurtdışı Temsilcilikleri  kurulabilir. Yabancı ülkelerdeki Öncü Kadın Örgütü Yurtdışı Yönetim Kurulu, Öncü Kadın Örgütü Yurtdışı Kurultayı tarafından seçilen yedi (7) üyeden oluşur. Üye sayısı ihtiyaca göre artırılabilir.

20. Yeni Örgütlerin Kurulması

Her düzeyde yeni Öncü Kadın örgütü Vatan Partisi ilgili organlarının onayı alınmak suretiyle Öncü Kadın üst organlarınca atanarak kurulur.

21. Öncü Kadın Örgütü Yönetim Kurulu Başkanları

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütü başkanları, bulunduğu alandaki Öncü Kadın Örgütü’nü temsil eder, çalışmaları yürütür ve toplantılara başkanlık eder.

22. Öncü Kadın Örgütü Sekreterleri

Öncü Kadın Örgütü Sekreterleri, Öncü Kadın Örgütü başkanının görevlerine yardımcı olur; başkanının yokluğunda bu görevi vekâleten yürütür. Üçer aylık çalışma programı hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar. Çalışmaları takip eder ve yönlendirir. Toplantı gündemini hazırlar. Arşiv kurar.

23. Öncü Kadın Örgütü Saymanları

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütü saymanları Öncü Kadın Örgütü’nün ve Parti’nin faaliyetleri için kaynak yaratır; bağışları toplar, bütçeyi hazırlar ve gelir gider defteri tutar.  

24. Yönetim Kurulu Toplantıları

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütü, önceden belirlenen ve üyelere gönderilen gündemle, en geç ayda bir toplanır. Toplantılar, tutanağa kaydedilir. 

25. Komisyonlar

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütü, Örgütlenme, Eğitim-Araştırma ve Propaganda komisyonları ve ihtiyacın gerektirdiği diğer alanlarda komisyonlar kurar.

26. Öncü Kadın’ın Parti Organlarında Temsili

Öncü Kadın Genel Başkanı, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nun ve Merkez Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.  Parti’nin her kademesindeki Öncü Kadın Başkanları da bulundukları kademenin Parti Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Doğal üye sıfatıyla, oy hakkı ve imza yetkisi vardır.

27. Öncü Kadın Genel Kurultay Delegeliği

Öncü Kadın Genel Kurultay delegeleri Öncü Kadın İl Kurultayları tarafından, Öncü Kadın İl Kurultayı delegeleri ise Öncü Kadın İlçe Kurultayları tarafından seçimle belirlenir. Genel Kurultay’a katılacak delegelerin üyelere oranını her kurultay öncesinde Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu belirler. Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve İl Temsilcileri Genel Kurultay’ın doğal delegesidir.

28. Parti Disiplini

Öncü Kadın üyelerine disiplin cezası vermeye yetkili organlar Vatan Partisi Disiplin Kurullarıdır. Öncü Kadın’ın ayrı disiplin kurulları yoktur. Parti tüzüğünün 46, 47 ve 48. maddelerinde ayrıntılı olarak belirlenmiş disiplin sürecine dair işleyiş, şartlar, cezalar ve haklar Öncü Kadın üyeleri için de aynen geçerlidir.

29. Gelir ve Giderler

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütleri, kendi çalışmalarını yürütmek ve Parti çalışmalarına katkıda bulunmak için gerekli kaynakları üretir.

IV – YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

30. Yürürlük

Vatan Partisi Öncü KadınYönetmeliği, Vatan Partisi Tüzüğü gereğince Merkez Karar Kurulu’nun …tarih ve sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

31. Yürütme

İşbu yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinden Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu ve Öncü KadınMerkez Yürütme Kurulu görevli ve sorumludur.